АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ  

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Конспект лекцій

Редагування та коректура Т.В. Чорної

Комп’ютерна верстка О.В. Кириченка

Підписано до друку Формат 60х84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк на різографі.
Ум. друк. арк. 3,49. Обл.-вид. арк. 3,45.
Ум. фарбовідб. 32. Тираж 50 прим. Вид. № 17/І-07. Зам. №
КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680
E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua Віддруковано в редакційно-видавничому відділі Київського національного університету будівництва і архітектури Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 808 від 13.02.2002 р.


5355688792592917.html
5355740254810723.html
    PR.RU™