Прийоми  

Прийоми

Логічні Організаційні Технічні
Ці прийоми забезпечують розвиток мислення учнів самостійність їх роботи. До них належать прийоми: - збудження і розвитку пізнання; - виявлення істотних ознак або явищ; - порівняння об’єктів; - висновки; - узагальнення. Ці прийоми спрямовують увагу на сприймання і роботу учнів. До них належать: - індивідуальні; - фронтальні; - групові; - різні типи завдань; - виготовлення і використання певних карток, інструкцій. До них відносяться прийоми, якими досягається підготовка робочого місця: - використання різного обладнання, допоміжних матеріалів і засобів.

Організовуючи роботу, пов'язану з вивченням природи в початкових класах, учитель повинен розумно поєднувати різні методи і особливо використовувати передусім природничонаукові, дослідницькі методи пізнання навколишнього світу: спостереження і досліди.

Таблиця «Взаємодія методів і методичних прийомів»

3. Вибір і оптимальне поєднання методів та методичних прийомів.

Методи і методичні прийоми тісно пов'язані. Немає уроків, на яких би метод застосувався б один, без підкріплення і поєднання в ньому методичних прийомів. Це визначається логікою нав­чально-виховної роботи, де всі структурні частини взаємозв'язані і представляють собою єдиний процес. До кожного уроку методи і прийоми повинні бути відібрані і скомпоновані в єдине ціле.

При підготовці до будь-якого уроку слід визначити, які методи є основними, тобто відіграють домінуючу роль в засвоєнні знань і які - допоміжні.

Вибір методу вважається тоді вдалим, коли за короткий навчальний час будуть отримані найкращі результати.

Економічність методу або досягнення максимального ефекту при наймен­ших затратах часу - одне з найважливіших завдань навчання.

При відборі і поєднанні методів дидактика рекомендує враховувати наступні критерії:

При відборі методів і методичних прийомів особливу роль відіграють відбір і поєднання наочних засобів навчання. Предметні наочні посібники сприяють формуванню конкретно-образних уявлень, а для подальшого засво­єння знань і формування природничих понять необхідно розвивати абстракт­не мислення. Тому на уроках природознавства можуть бути широко вико­ристані наочні посібники (таблиці, малюнки, схеми), а також навчальні фільми, діафільми, моделі.При відборі наочних засобів навчання необхідно поєднувати натуральні і зображувальні наочні посібники та застосовувати їх в навчаль­ному процесі комплексно.

В процесі підготовки до занять з природознавства вчителю слід пам'ятати, що вибір і оптимальне поєднання методів, прийомів і засобів повинно вирішувати триєдині завдання: навчання, розвиток і формування особистісних якостей школяра.


Взаємодія методів і методичних прийомів

Словесні Наочні Практичні
Бесіда Розповідь Демонстрація дослідів, навчальних фільмів, діафільмів. Ілюстрації, таблиці, карти. Спостереження, досліди, практичні роботи
Організаційні Логічні Технічні Організаційні Логічні Технічні Організаційні Логічні Технічні
складання плану; відповіді по плану; організація на слухання. постановка проблемних питань; порівняння і виявлення загальних і відмінних ознак; узагальнення і висновки. записи в зошиті; на дошці; заповнення схем і таблиць; знаходження відповідей в книжці. прийоми демонстрації об’єктів із столу вчителя; спостереження по плану; підготовка завдань для спостереження. постановка проблемних запитань; порівняння і виявлення загальних і відмінних ознак; узагальнення і висновки. установка демонстраційних об’єктів для порівняння; демонстрація фільму без дикторського тексту; повторення фрагменту; Визначення завдань: індивідуальних; фронтальних; групових. -запис плану роботи; -виконання роботи по плану; -показ вчителю результатів роботи. Постановка проблемних питань. обдумування майбутньої роботи; визначення ознак предметів, що вивчаються; висновки по результатам роботи. запис плану або інструкції; ознайомлення зі змістом плану; підбір об’єктів; розчленування роботи на окремі операції; фіксація проведеної роботи.


5687487825680003.html
5687539771564680.html
    PR.RU™