Розділ № 3. Проблеми онтології та гносеології в філософії.

Тема № 1. Проблеми буття та матерії в філософії.

Література:

Філософія:Навч. посіб.- /Л.В.Губерський,І.Ф.Надольний,В.П.Андрущенкотаінш.;За ред.. І.Ф.Надольного.- К.: Вікар, 2001.- с 135-143.

Петрушенко В.Л. Філософія:курс лекцій. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації.- Львів.: 2004.- с. 263-285.

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з Філософії.- Навчальний посібник.- К.:- 2006.- с. 253-279.

Перш за все слід усвідомити зміст проблеми буття. Останній проявля­ється принаймні в 3-х аспектах: у розумінні а (світу як вічно існуючого; б) буття світу як передумови його єдності і в) світу як реальності. При цьому з'ясовуємо зміст поняття "буття" як філософської категорії, яка дана для позначення всього, що існує. Слід пам'ятати, що категорія "буття" най­більш абстрактна і одна з найдавніших.

Вивчаючи структуру "буття" звертаємо увагу на її 4-ри форми: буття речей — процесів; буття людини; буття духовного (ідеального); буття соціального.

При розгляді матерії, висвітлюємо тлумачення матерії у філософських традиціях Платона, Аристотеля, неоплатонізму, Середньовічною філософією. Підкреслюємо, що матерія не може існувати поза рухом, що рух внутрішньо притаманний їй. Розглядаємо основні форми існування матерії: простір і час.

Матеріальні об'єкти не можуть існувати не лише поза рухом але і простором і часом. У філософії сформувались дві основні концепції простору і часу – абсолютна (суб'єктивна і відносна (реляційна)). Слід дати характе­ристику їх властивостям. Підкреслюємо, що аналіз діалектичного зв'язку форм буття та матерії і її атрибутів дає можливість розібратися у склад­них проблемах суперечності розвитку сучасного світу, екологічної кризи, місця і ролі людині в цілісній єдності їх та їх проявах.

За підсумками вивчення цього питання студенти оволодівають змістом таких категорій: буття, форми буття, онтології, матерії, руху, форми руху, спо­кою, часу, простору, механіцизму.

План семінарського заняття:

1. Фундаментальне значення проблеми буття для філософії. Філософський зміст категорії буття.

2. Філософія поглядів на матерію і її атрибутів у філософії та сучасному природознавстві.

3. Єдність матерії, руху, простору, часу. Форми руху.

4. Сучасна наука про рівні та форми виявлення буття (філософське окреслення).

В ході підготовки до семінарського заняття студентам рекомендуються теми рефера­тів, повідомлень, виступів:

І. Філософський зміст проблеми буття. ( 2, с.265-283 );

2. Буття світу та людини. ( 2, с.265-270; 3, с.135-137 );

3. Сучасна наука про системну організацію матерії. ( 3, с.137-143 );

4. Категорії матерії. ( 3, с.137-143 ).

Тема № 2. Діалектика як загальна теорія розвитку і метод.

Альтернативи діалектики.

Література:

Філософія:Навч. посіб.- /Л.В.Губерський,І.Ф.Надольний,В.П.Андрущенкотаінш.;За ред.. І.Ф.Надольного.- К.: Вікар, 2001.- с 156-174.

Петрушенко В.Л. Філософія:курс лекцій. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації.- Львів.: 2004.- с. 473-503.

Подольська Є.А. Кредитно-модульний курс з Філософії.- Навчальний посібник.- К.:- 2006.- с. 301-326.

Спочатку уточнюємо розуміння діалектики та її історичні форми (стихійна, ідеалістична; матеріалістична ). Потім з’ясовуємо діалекти­ку як системне вчення про всезагальні зв’язки і розвиток (принципи, закони, категорії. Розкриваємо зміст поняття розвитку, відмінність і зв’язок його з рухом, регресивний і прогресивний розвиток. Слід уяснити дві тенденції концепції розуміння розвитку (метафізичну та діалектичну) та їх особливість прояву ) характер дійсності, джерело руху, характер розвитку, спрямованість розвитку

Важливе значення має розуміння альтернатив діалектики / альтернативні діалектичні погляди/: метафізичний, догматичний, еклектичний, софістика, релятивізм.

При завершенні вивчення цієї теми студенти оволодівають знанням таких категорій: концепція, діалектика, метафізика, розвиток, принцип, закон, регресивність, прогресивність, догматизм, еклектика, релятивізм; софістика, кількість, якість, властивість, міра, стрибок, різниця, то­тожність, протилежність, єдність протилежностей, боротьба протилежнос­тей, протиріччя, види протиріч, заперечення, заперечення, заперечення.

План семінарського заняття:

1. Поняття розвитку. Дві концепції розвитку. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки, зміни, розвиток. Догматизм, метафізика, еклектика, софістика.

2. Поняття закону. Види законів.

3. Основні закони розвитку:

4. А) закон взаємного переходу кількісних змін у якісні;

5. Б) закон єдності та боротьби протилежностей;

6. В) закон заперечення заперечення.

7. Методологічне значення законів розвитку для теоретичної та практичної діяльності працівників природоохоронної діяльності.

В ході підготовки до семінарських занять рекомендуються теми ре­фератів, повідомлень, виступів, доповідей:

1. Альтернативи діалектики: сутність, основні положення, принципи (3, с.166-174 );

2. Основні закони діалектики та їх характеристика. ( 3, с.157-162 )4

3. Основні категорії діалектики та їх особливості. (3, с.163-166 ).


5336283645367548.html
5336379311057846.html
    PR.RU™