Задачі і зміст курсу легкої атлетики в Навчально-науковому інституті фізичної культури та спорту МНУ ім. В.О.Сухомлинського

“Легка атлетика та методика її викладання” як навчальна дисципліна вивчається протягом перших двох років навчання. Програма передбачає оволодіння студентами курсом, необхідним для підготовки бакалавра. Цей курс включає вивчення студентами історії, теорії і методики викладання легкої атлетики, практичне оволодіння технікою основних видів легкоатлетичних вправ, формування професійно-педагогічних умінь і навичок, які будуть необхідні для самостійної роботи в школі, ДЮСШ чи інших фізкультурних закладах.

Навчальна робота здійснюється у формі лекцій, практичних та самостійних занять. В лекціях та на практичних заняттях викладається тільки частина теоретичного матеріалу. Більша ж його частина винесена для самостійного опанування, що ставить високі вимоги до організації самостійної роботи. Контроль за самостійною роботою відбувається регулярно, за графіком, а її оцінка є складовою підсумкової оцінки за кожний окремий навчальний модуль.

На практичних заняттях студенти оволодівають технікою легкоатлетичних вправ і професійно-педагогічними навичками.

На самостійних заняттях студенти удосконалюють навички, набуті на практичних заняттях, виконують індивідуальні науково – дослідницькі завдання, розглядають теоретичні питання, винесені на самостійне опанування.

За допомого модульних контрольних робіт перевіряються знання, одержані на лекціях, практичних заняттях та під час самостійної роботи.

Облік успішності студентів ведеться у формі заліків та міжсесійного контролю в терміни, які передбачені навчальним планом. Заліки виставляються за знання розділів теоретичного курсу, оволодіння технікою видів і методикою їх викладання, виконання контрольних нормативів техніко-фізичної підготовленості з видів легкої атлетики і вимог з навчальної практики. Поточна успішність оцінюється диференційовано, певною кількістю балів за кожний навчальний модуль, у якій враховується якість опанування програмного матеріалу: оцінюється кожна теоретична тема, рівень засвоєння техніки легкоатлетичних вправ та ступінь фізичної підготовленості, успішність оволодіння професійно-педагогічними навичками.Література:

1. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”. – К.: 1994.

2. “Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1 – 11 класи». – Київ, 2011.

3. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне виховання в школі. – 1998. – с.2.

4. Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. – К.: 1996. – 30 с.

5. Гогін О.В. Легка атлетика. Курс лекцій. – Харків: „ОВС”, 2001 – с.6.

6. Коробченко В.В. Легка атлетика. – К.: Вища школа, 1977. – с.5.

7. Легкая атлетика /Под ред. Н.Г.Озолина, В.В.Воронкина, Ю.Н.Примакова. – М.: Физкультура и спорт, 1989. – с.4.

8. Легкая атлетика и методика преподавания / Под ред. О.В.Колодия, Е.М.Лутковского, В.В.Ухова. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – с.4.

9. Макаров А.Н. и др. Легкая атлетика. – М.: Просвещение, 1990. – с.18.

10. Программы педагогических институтов. Легкая атлетика с методикой преподавания. – М.: Просвещение, 1982. – с.28.


5335028559532230.html
5335071329584657.html
    PR.RU™