Лекція 9. Дипломна робота: виконання та захист

Дипломна робота: загальна характеристика. Послідовність виконання дипломної роботи. Особливості оформлення змісту роботи. Підготовка до написання дипломної роботи: календарний план роботи, підбір літератури, опрацювання інфомаційних джерел.

Формування рукопису змісту дипломної роботи, норми наукової комунікації, порядок і послідовність дій студента при написанні роботи. Композиційна структура дипломної роботи.

Оформлення вступу. Оформлення списку інформаційних джерел.

Порядок організації виконання та захисту дипломної роботи. Структура доповіді на захисті. Відгук та рецензія.

Основні поняття теми:дипломна робота, оформлення змісту, календарний план, інформаційні джерела, композиційна структура, відгук, рецензія, доповідь, захист.

Основна література: 1, 2, 3, 4, 5.

Додаткова література: 11, 12, 13.


ІV. Навчально-методична карта дисципліни «НДР і методологія педагогічного експерименту»

Разом: лекції –18 год., семінарські заняття – 6 год., індивідуальна робота – 4 год., МК – 4 год.,

самостійна робота – 40 год.

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ
Назва модуля Модуль І. Специфіка науково-дослідницької діяльності МодульІІ. Загальна методологія наукової творчості Модуль ІІІ. Оформлення результатівтати наукових досліджень
Лекції
Дати
Теми лекцій Наука як сфера людської діяльності. Класифікація наук. Наукова школа Особливості творчої наукової діяльності. Організація наукової діяльності в Україні Організація і проведення наукового дослідження Пошук, накопиченя та обробка наукової інформації Сучасна гносеологія та методологія наукового пізнання Методи наукових досліджень. Класифікація методів дослідження. Методи педагогічних досліджень. Методи обробки та інтерпретації наукових даних Методика підготовки та оформлення результатів наукових досліджень Дипломна робота: виконання та захист
Теми практичних занять Науково-дослідна робота: теорія і практика Основи методології наукового дослідження Дипломна робота: написання, оформлення, захист
Самостійна робота 45 балів 25 балів 35 балів
ІНДЗ 30 балів
Підсумковий контроль (екзамен) Екзамен – 40 балівК = Сум. балів / 60 = 252/60 = 4,2


V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

МОДУЛЬ І. Специфіка науково-дослідницької діяльності

Семінар 1.


5328021567218781.html
5328083091430543.html
    PR.RU™