Захисні заходи проти екологічних катастроф

Екзаменаційний білет №17

1. Надзвичайні ситуації екологічного характеру

Всі НС екологічного характеру відбуваються в результаті техногенних та природних надзвичайних ситуацій. Надзвичайна ситуація, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, обстановка на певній території, може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності людей.

До НС екологічного характеру відносяться:

- Зміни стану грунтів, надр землі, ландшафтів;

- Зміни стану атмосфери, гідросфери, біосфери.

Надзвичайні ситуації екологічного характеру пов'язані:

1) зі зміною стану суші:

- Катастрофічні осідання, зсуви, обвали земної поверхні через вироблення надр при видобуванні корисних копалин та іншої діяльності людини;

- Наявність важких металів (радіонуклідів) та інших шкідливих речовин у грунті понад гранично допустимих концентрацій (ГДК);

- Інтенсивна деградація грунтів, опустелювання на великих територіях через ерозію, засолення, заболочування;

- Кризові ситуації, пов'язані з виснаженням невідновлюваних природних копалин;

- Критичні ситуації, пов'язані з переповненням місць зберігання (звалищ) промисловими і побутовими відходами і забрудненням ними довкілля. Структурні зсуви (структура - однорідні зв'язкові глинисті породи: глини, суглинки, глинисті мергелі).

Основними причинами утворення зсувів є:

- Надмірна крутизна схилу (укосу);

- Перевантаження верхній частині схилу різними відвалами та інженерними спорудами;

- Порушення цілісності порід схилу траншеями, нагірними канавами або ярами;

- Підрізування схилу і його підошви;

- Зволоження підошви схилу.

Місця виникнення зсувів:

- Природні схили пагорбів і долин річок (на косогорах);

- Укоси виїмок, що складаються з шаруватих порід, у яких падіння шарів направлено у бік схилу або за направленням до виїмки.

Умови виникнення зсувів:

- Штучні земляні споруди з крутими укосами;

- Виїмки, які утворюються в однорідних глинистих грунтах на вододільних ділянках височини;

- Глибокі розрізи для відкритої розробки родовищ корисних копалин;

- Насипу, що відібрала такими ж породами при перезволоженні грунтово-рослинного покриву та глинистих порід, що залягають у денної поверхні.

Урагани, бурі, шторми - це метеорологічні небезпечні явища, що характеризуються високими швидкостями вітру. Ці явища викликаються нерівномірним розподілом атмосферного тиску на поверхні землі та проходженням атмосферних фронтів, які поділяють повітряні маси з різними фізичними властивостями. Найважливішими характеристиками ураганів, бур і штормів, визначальними обсяги можливих руйнувань і втрат, є: швидкість вітру, ширина зони, охоплена ураганом, і тривалість його дії. У районах європейської частини РФ швидкість вітру при ураганах, бурях і штормах змінюється від 20 до 50 м / с, а на Далекому Сході від 60 до 90 м / с.

Інтенсивна деградація грунтів - поступове погіршення властивостей грунту під впливом природних причин або господарської діяльності людини (неправильна агротехніка, забруднення, виснаження). Деградація відбувається при неправильному застосуванні добрив і пестицидів. Наприклад, підвищення доз пестицидів, що містять солі важких металів, може знизити родючість грунту, а неправильна обробка призводить до знищення мікроорганізмів і хробаків в землі. Бездумне проведення меліоративних робіт знижує гумусовий шар, родючі грунти засипають малопродуктивним грунтом.

Ерозія грунту - різноманітні процеси руйнування грунтів і підстилаючих порід різними природними і антропогенними факторами. Розрізняють: водну ерозію, вітрову, льодовикову, зсувну, річкову, біологічну.

2) зі зміною складу і властивостей атмосфери:

- Різкі зміни погоди або клімату в результаті антропогенної діяльності;

- Перевищення ГДК шкідливих домішок в атмосфері;

- Температурні інверсії над містами;

- Гострий «кисневий» голод у містах;

- Значне перевищення гранично-допустимого рівня міського шуму;

- Освіта великої зони кислотних опадів;

- Руйнування озонового шару атмосфери;

- Значні зміни прозорості атмосфери.

3) пов'язані зі зміною стану гідросфери:

- Різка нестача питної води внаслідок виснаження вод або їх забруднення;

- Виснаження водних ресурсів, необхідних для організації господарсько-побутового водопостачання і забезпечення технологічних процесів;

- Порушення господарської діяльності та екологічної рівноваги внаслідок забруднення зон внутрішніх морів та світового океану.

4) пов'язані зі зміною стану біосфери:

- Зникнення видів (тварин, рослин), чутливих до зміни умов середовища проживання;

- Загибель рослинності на великій території;

- Різка зміна здатності біосфери до відтворення відновлюваних ресурсів;

- Масова загибель тварин.

Землетруси викликають пожежі, вибухи газу, прориви дамб.

Вулканічні виверження - отруєння пасовищ, загибель худоби, голод. Повінь призводить до забруднення грунтових вод, отруєння криниць, інфекцій, масових захворювань.

Захисні заходи проти екологічних катастроф

Плануючи захисні заходи проти екологічних катастроф, необхідно максимально обмежити вторинні наслідки і шляхом відповідної підготовки постаратися їх повністю виключити. Передумовою успішного захисту від природних та екологічних НС - є вивчення їх причин та механізмів. Знаючи сутність процесів, можна їх передбачати. А своєчасний і точний прогноз небезпечних явищ є найважливішою умовою ефективного захисту. Захист від природних небезпек може бути активною (будівництво інженерно-технічних споруд, мобілізація (приведення в дію, зосередження сил і засобів, для досягнення певної мети) природних ресурсів, реконструкція природних об'єктів тощо) і пасивної (використання укриттів). У більшості випадків активні і пасивні методи поєднуються. Джерело НС впливає на людину і навколишнє середовище вражаючими чинниками. У залежності від середовища виникнення джерелами небезпеки можуть бути:

- Внутрішнє середовище людини;

- Природне середовище проживання;

- Штучне середовище проживання; професійна діяльність;

- Непрофесійна діяльність;

- Соціальне середовище.


5327310561944605.html
5327382865276160.html
    PR.RU™