Михайло Миколайович Дивак, 1 страница

ЗМІСТ

БАНДУРКА О. М.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ТА ПІДГОТОВЦІ КАДРІВ............................................................ 10

Бережна І. Г.

Гарантії доступу до правосуддя за новим КПК України...................................................................... 13

Лекарь С. І.

Місце та особливості діяльності об’єднань громадян щодо забезпечення економічної безпеки держави...................................................................................................................................................................................... 16

Дивак М. М.

Принципи та завдання управління персоналом
органів внутрішніх справ України....................................................................................................................... 19

Козицький В. І.

Правовий статус керівника органу досудового розслідування................................................. 22

Шепітько В. Ю.

ТРАНСФОРМАЦІЇ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ КРИМІНАЛІСТИКИ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ........................................................................................................................................................... 25

Юхно О. о.

Окремі аспекти реалізації статусу керівника
органу досудового розслідування за новим
кримінальним процесуальним законодавством України............................................................... 29

Литвинов О. М.

ТАКТИКА ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ В КОНТЕКСТІ НОВОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.................................................................................. 33

Берназ В. Д.

Єдиний реєстр досудових розслідувань та його призначення..................................................... 36

Письменний Д. П.

Регламентація слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових)
дій в Кримінальному процесуальному кодексі України.................................................................... 38Музичук О. М.

Окремі питання оптимізації системи органів досудового слідства
та правового статусу слідчих в контексті прийняття нового КПК України....................... 43

Сліпченко В. І.

ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОПЕРАТИВНИХ
ТА СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ.............................................................................................. 47

Волобуєв А. Ф.

ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ В НОВОМУ КПК УКРАЇНИ.............................................................................. 51

Коваленко В. В.

Отримання зразків для експертизи у кримінальному провадженні......................................... 53

Одерій О. В.

Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля:
до дискусії щодо елемента «особа потерпілого»..................................................................................... 55

Симонян Н. А.

Прокурорський нагляд за дотриманням законності
на стадії досудового слідства за новим КПК України......................................................................... 57

Ковальська В. В.

Роль і статус захисника в кримінальному процесі................................................................................ 61

Харченко В. Б.

Окремі питання застосування приватного обвинувачення за новим КПК
України щодо незаконного обігу дисків для лазерних систем зчитування..................... 63

Голубов А. Є.

Щодо реалізації засади змагальності сторін в процесуальній
діяльності основних учасників кримінального провадження.................................................. 66

Корж В. П.

Деякі проблемні питання впровадження нового КПК в практичну діяльність................ 70

Каткова Т. В.

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС» ЗА КПК УКРАЇНИ 2012 РОКУ....................................................................................... 74

Іваницький С. О.

Зупинення (відновлення) досудового та судового
провадження за новим КПК України.................................................................................................................... 77

Пчолкін В. Д.

Сучасні погляди на застосування заходів
оперативно-розшукової діяльності у кримінальному провадженні....................................... 79

Слінько С. В.

Теоретичні питання до нового Кримінального процесуального кодексу України...... 83

Лапкін А. В.

РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПРОКУРОРА
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ В УМОВАХ ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.................................................................................. 85

Абламський С. Є.

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛОМУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ................................................................ 88

АЛБУЛ С. В.

ТЕОРЕТИЧНІ ВАДИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ.................................................................................. 92

Антіпова О. І.

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ ЗА НОВИМ КПК УКРАЇНИ...................................................................... 95

Антонюк А. П., Криводід О. І.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЇ ВОГНЕПАЛЬНИХ УШКОДЖЕНЬ
ОДЯГУ ЗБРОЄЮ З НАБОЄМ 9×18 ПМ В МЕЖАХ БЛИЗЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ........................................................... 97

Антощук А. О.

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ........................................... 99

Аріт К. В.

Судовий контроль за дотриманням прав і свобод
людини на стадії досудового розслідування за новим КПК України................................... 101

Бабакін В. М.

Окремі аспекти взаємодії слідчих і оперативних працівників
щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій................................................................... 105

Балац Р. М.

Окремі аспекти застосування слідчим запобіжного примусу
у кримінальному провадженні: види та підстави................................................................................ 108

Бандурка І. О.

ДЕЯКІ ПОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИМИ ЗАСОБАМИ...... 111

Бідняк Г. С.

Деякі аспекти криміналістичного дослідження підписів............................................................. 113

Бондар В. С.

Гармонізація інституту використання спеціальних знань
у кримінальному судочинстві............................................................................................................................. 115

Бондаренко О. О.

Підстави призначення судової експертизи за новим КПК України.......................................... 117

Борозенний І. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ В РАМКАХ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ВИГОТОВЛЕННЯМ ЧИ РЕМОНТОМ
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЙОВИХ ПРИПАСІВ...................................................................................................... 120

Бражнік Ю. Ю.

Процесуальні функції за новим КПК України............................................................................................. 123

Бурбело Б. А.

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні...................... 125

Вовчанська О. А.

Окремі способи перевезення наркотиків залізничним транспортом.................................... 127

Гапотченко Г. М.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТОЇ ПОРУКИ
ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ....................................................... 129

ГЛІЄВИЙ А. А.

Шляхи підвищення ефективності оперативно-
розшукової діяльності у кримінальному процесі................................................................................ 133

Глобенко Г. І.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ
У ВИГЛЯДІ ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ.............................................................................................................................. 136

Говорун Д. М.

Деякі аспекти реалізації принципу публічності в кримінально-
процесуальній діяльності адвоката................................................................................................................ 139

Гусєва В. О.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО МЕТОДИКИ ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ
ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ,

ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ ТА ПРЕКУРСОРІВ............................................................................. 142

Данець С. В.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСТАВИН ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
ЗА ДОПОМОГОЮ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ........................................................ 145

Даниленко А. В.

Можливості обмеження конституційних прав і свобод людини
у кримінальному судочинстві відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України...................................................................................................................................................................................... 151

Дворник А. А.

СПІВВІДНОШЕННЯ прокурорського нагляду, судового та відомчого
контролю за законністю розслідування кримінальних правопорушень,
що вчиняються У процесі банкрутства.......................................................................................................... 155

Єдин Р. В.

ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ СЛІДЧОГО З ПРОКУРОРОМ ЗА НОВИМ
КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ............................................................................... 158

Жеребко О. І.

Питання сутності судово-експертної діяльності................................................................................. 162

Захарченко О. В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ.................................. 164

Захарченко С. О.

СЛІДЧІ ПОМИЛКИ, ЯКІ ДОПУСКАЮТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ.......................... 166

Заяць Д. Д.

ПЕРЕВІРКА ПОКАЗАНЬ НА МІСЦІ ЯК ТАКТИЧНА КОМБІНАЦІЯ....................................................................... 169

Зозуля Є. В.

Значення встановлення типових ознак дій підозрюваного після скоєння злочину при розробці криміналістичної характеристики примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань................................................................................................................................................... 172

Іщенко Д. А.

Взаємопроникнення наукового знання як одна
з провідних тенденцій сучасності..................................................................................................................... 175

Калініна І. В.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ У СПРАВАХ ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ПІДРОБЛЕННЯМ ДОКУМЕНТІВ, У СВІТІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 177

Калугін В. Ю.

Інститут зупинення досудового розслідування за новим КПК................................................. 180

Карпов А. І.

Перспектива використання негласних слідчих (розшукових)
дій під час розслідування шахрайств............................................................................................................. 183

Карпов Н. С.

ОБ’ЄДНАННЯ І ВИДІЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ..................................... 186

Карпов О. Н.

ЗДІЙСНЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСТРАДИЦІЄЮ ОСОБИ................................................ 190

Карпова С. А.

УЧАСТЬ СПЕЦІАЛІСТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ............................................................................ 193

Каткова Т. В., Бабич А. А.

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧОГО З ПІДРОЗДІЛАМИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
В РОЗКРИТТІ ТА РОЗСЛІДУВАННІ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ............................................................................... 196

Кікінчук В. Ю.

Шляхи удосконалення прийняття на службу до органів внутрішніх справ.................. 199

Клименко H. I.

Проблемні питання судової експертизи в кримінальному
процесуальному кодексі України...................................................................................................................... 204

Книженко С. О.

Криміналістичні технології розслідування злочинів....................................................................... 206

Ковальова Н. В.

Слідчий суддя, як представник судової влади
під час досудового провадження...................................................................................................................... 208

Колесников В. В.

Поняття «порушення встановлених законодавством
вимог пожежної безпеки»......................................................................................................................................... 211

Колеснікова І. С.

Актуальні питання забезпечення права на захист.............................................................................. 214

Косий О. М.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ЯК СКЛАДОВІ ЧИННИКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ
ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.......................................................... 216

Кочура О. О.

Про окремі аспекти визначення процесуальної дієздатності
неповнолітнього потерпілого при проваджені досудового розслідування.................. 220

Кравченко Н. С.

ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ ТА ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗГІДНО НОВОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ............................................................................... 224

Кравченко О. А.

загальнІ умовИ допустимості застосування спеціальних знань
та науково-технічних засобів У кримінальному провадженні................................................. 227

Крєпаков І. О.

Порівняльний аналіз криміналістичної та оперативно-
розшукової характеристик....................................................................................................................................... 230

Кривцун О. О.

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДГОТОВЦІ
МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ............................... 234

Кудінов С. С.

Особливості кримінального провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, повітряному, морському
чи річковому судні, що перебуває за межами України..................................................................... 236

Кучерявенко О. Б.

Використання комп’ютерної симуляційної програми Carat-3 при проведенні автотехнічних досліджень в НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області.................................................. 238

Лапта С. П.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ взаємодії СТОРОНИ ЗАХИСТУ З ЕКСПЕРТОМ ЗА НОВИМ
КРИМІНАЛЬНим ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ............................................................................... 252

Ларіна О. В.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ГРАБІЖ, ВЧИНЕНИЙ У СПІВУЧАСТІ......................................................................................................................... 254

Лєшукова І. В.

Окремі питання правової регламентації міжнародного
співробітництва за новим Кримінальним процесуальним кодексом України............. 256

Ленюк Я. С., Соловйова А. С.

ПЕРЕДАЧА СЛІДЧОМУ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ОЗНАКИ
ЗЛОЧИНУ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ В СВІТІ НОВЕЛ КПК УКРАЇНИ..................................... 259

Леоненко М. І.

ФУНКЦІОНАЛЬНА СКЛАДОВА ПОБУДОВИ СИСТЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА ЗА НОВИМ
КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ............................................................................... 262

Літвінов В. І., Сачко О. В.

СУБ’ЄКТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НОВИМ
КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ............................................................................... 265

Лозова С. М., Загорулько В. В.

ОЧНА СТАВКА ЧИ ОДНОЧАСНИЙ ДОПИТ ДВОХ ЧИ БІЛЬШЕ ВЖЕ ДОПИТАНИХ ОСІБ
ДЛЯ З’ЯСУВАННЯ ПРИЧИН РОЗБІЖНОСТЕЙ У ЇХНІХ ПОКАЗАННЯХ?........................................................... 267

Лук’янчиков Б. Є., Лук’янчиков Є. Д.

КРИМІНАЛІСТИЧНА ТА СУМІЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНУ.................................................................... 270

Мазур Л. А.

Інформаційне забезпечення роботи підрозділів карного розшуку.......................................... 272

Макаренко О. Ю.

Правовий примус у механізмі охорони надр України......................................................................... 274

Матюшкова Т. П.

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ................................................................................................................................ 277

Мельник Р. В.

КЛАСИФІКАЦІЯ САМОРОБНОЇ ТА ПЕРЕРОБЛЕНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ................................................. 281

Михайлова Н. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ............................................................ 283

Моторигіна М. Г.

СУТНІСТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ..................................................................................... 285

Мурза В. В.

Наглядова функція держави у кримінальному процесі................................................................... 288

Олішевський О. В.

ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ.............................. 291

Омельченко Т. В.

Кримінальний процесуальний кодекс України: теоретико-критичний аналіз............... 294

Остафійчук Г. В.

Негласні слідчі (розшукові) дії: процесуальні елементи побудови........................................ 296

Пазинич Т. А.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВ,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАВОЛОДІННЯМ ЖИТЛОМ............................................................................................................... 298

Пелюшок В. Г.

Використання комп’ютерної техніки та графічних редакторів, при проведенні досліджень штрихів, що перетинаються.......................................................................................................................................................... 300

Перепелиця С. І.

Особливості процедури судового розгляду кримінального
провадження у формі приватного обвинувачення за новим КПК України....................... 302

ПШОНКА А. В.

Окремі аспекти підготовки кадрів для органів прокуратури у зв’язку
з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу України.......................... 306

Пиріг І. В.

Реформування системи судово-експертних установ на сучасному етапі.................... 309

Пчеліна О. В.

КРИМІНАЛІСТИЧНА НАУКА І НОВЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО................. 312

Ревенко О. І.

Еволюція очної ставки як слідчої дії за новим Кримінальним
процесуальним кодексом України.................................................................................................................... 314

Редько Ю. А.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СПЕЦІАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ОКРЕМИХ ОБСТАВИН НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ
ОБОВ’ЯЗКІВ МЕДИЧНИМИ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ....................................................... 316

Рибалко Ж. Л.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО РЕЄСТРУ ДОСУДОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ........................................ 318

Рогальська В. В.

РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЗМАГАЛЬНОСТІ У ДОСУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ ЗА
НОВИМ КПК УКРАЇНИ ТА КПК РЕСПУБЛІКИ ГРУЗІЯ: СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ............................... 321

Рожнова В. В.

Формування системи завдань кримінального
провадження у новому КПК України................................................................................................................. 325

Романюк В. В.

Особливості з’ясування обставин, що підлягають
встановленню, у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх................................. 328

Рось Г. В.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ.................................................................................................................... 332

Савчук Т. І.

Кримінально-правова та криміналістична характеристика
розкрадань на об’єктах електроенергетики............................................................................................... 334

Сімонович Д. В., Сафонов Д. А.

ОСОБЛИВОСТІ ОКОЛОФУТБОЛЬНОГО УГРУПОВАННЯ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ..................... 336

Сичов С. О.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПІДОЗРЮВАНОГО
ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ...................................................... 338

Стаматіна М. В.

Актуальні питання визначення підстав та порядку затримання особи........................... 341

Старіков Є. Л.

МЕТОДИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ У СПРАВАХ
ПО ДТП, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ МАНЕВРОМ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ.................................................................... 344

Статіва І. І.

Яка інформація є заявою про кримінальне правопорушення?................................................... 349

Стащак М. В.

Нове кримінально процесуальне законодавство
та оперативно-розшукова діяльність............................................................................................................. 352

Степанюк Р. л.

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ: КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТ............ 354

Стецюк Б. Р.

Кримінальний процес в історичному розрізі: від «Руської Правди»
до Судових статутів 1864 року................................................................................................................................ 357

Суховліна А. О.

Проблеми правової регламентації реабілітації в новому КПК..................................................... 359

ТЕРТИШНИК В. М.

СУД ПРИСЯЖНИХ: НОВЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ.................................................. 362

Тимчишин Д. М.

ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС
ОГЛЯДУ РЕЧЕЙ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ ВБИВСТВ............................................................................................. 365

Титов А. М., Титова Н. В.

ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ АДВОКАТА-ЗАХИСНИКА ДО УЧАСТІ
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ............................................................................................................................ 367

Тучак Р. М.

ДОКАЗУВАННЯ ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ..................... 369

УВАРОВ В. Г.

негласнІ слідчІ діЇ за новим КПК України..................................................................................................... 371

Федорова О. Ф.

ПРО ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ
СПРАВАХ ПРО ВБИВСТВА НОВОНАРОДЖНИХ ДІТЕЙ............................................................................................ 373

Федосова О. В.

Питання забезпечення прав і свобод людини та громадянина в новому Кримінальному процесуальному Кодексі України...................................................................................................................... 376

Фоміна Т. Г.

Забезпечення прав підозрюваного під час закінчення досудового
розслідування складанням обвинувального акту за новим КПК України...................... 380

Царенко О. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ НЕПОВНОЛІТНІХ У РОЗРІЗІ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ...................................................................................................................... 383

Чаплинська Ю. А.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЧНОЇ СТАВКИ (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ АСПЕКТ)........................................................... 384

Череучук А. А.

Щодо процедури провадження в суді присяжних у кримінальному судочинстві..... 387

Череучук Х. В.

Окремі аспекти міжнародного співробітництва під
час кримінального провадження....................................................................................................................... 390

Чича Р. П.

ВИВЧЕННЯ ОСОБИ ОБВИНУВАЧЕНОГО В КОНТЕКСТІ НОВОГО
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ............................................................................... 393

Чорнобай Є. А.

Суд присяжних в Україні: proetcontra........................................................................................................... 395

Швидка А.С.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ РОЗУМНИХ СТРОКІВ
ЗА НОВИМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ........................................ 397

Шехавцов Р. М.

Функціональне призначення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні......................................................................................................................................................................................................... 400

Щербаковський А. М.

Особливості початку досудового розслідування економічних злочинів...................... 403

Щербаковський М. Г., Чернець М. Г.

Особливості залучення спеціаліста до участі у кримінальному провадженні......... 405

Якимовський Л. Л.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ СВІДКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВОГО КПК УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ............................................................................................................................................................... 407


УДК [343.1:351.743](477)

Олександр Маркович БАНДУРКА,

ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України,
президент Кримінологічної асоціації України

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ У ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ та підготовці кадрів

Розвиток права в історії людства у глобальному сенсі має прогресивний характер. Державні механізми і правові системи в різних країнах упродовж століть розвивалися, удосконалювалися, ставали більш довершеними, складними і відповідними суспільним реаліям. Законодавство удосконалювалося не стільки з точки зору юридичної техніки, скільки з позицій гуманізму, забезпеченості законних прав, свобод та інтересів особи. З часів поділу права на матеріальне та процесуальне, а останнього – на цивільно-процесуальне та кримінально-процесуальне ці галузі невпинно розвиваються. І мірилом успішності цього розвитку є захищеність особи, людини, проголошеної Конституцією України найвищою соціальною цінністю.

Своєрідним водорозділом, етапним моментом розбудови правової системи незалежної України стало саме прийняття Конституції 28 червня 1996 р. За рівнем цей Основний Закон, безумовно, належав до справжніх здобутків вітчизняної політико-правової думки. Тоді багато хто називав його «непрацюючим», декларативним, однак просування нашої країни шляхом демократизації, формування основ цивілізованої ринкової економіки, розбудови правової держави і становлення громадянського суспільства владно диктували удосконалення всіх галузей національного законодавства. З’явилися нові, відповідні вимогам часу і суспільного розвитку Цивільний і Кримінальний кодекси України. Проте кримінальне судочинство продовжувало здійснюватися за радянським, по суті, Кримінально-процесуальним кодексом півстолітньої давності.

Ненормальність такого становища усвідомлювали і науковці, і практики. Однак для того, щоб змінити його, здійснити кардинальне реформування кримінального процесу, необхідні були не лише заклики, дискусії, декларації, а й політична рішучість.

Протягом останніх двох десятиліть здійснювалося кілька спроб розробити та прийняти новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який би відповідав кращим європейським зразкам. Необхідність реформування вітчизняного кримінального процесуального законодавства обумовлена тим, що чинний Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 р., на думку багатьох фахівців, не в змозі забезпечити ефективне розслідування злочинів, швидкий та неупереджений судовий розгляд кримінальних справ, гарантувати належне дотримання прав людини у кримінальному процесі, повагу до її особистості.


5327262374090336.html
5327297633526323.html
    PR.RU™