Який комплекс дихального ланцюга називається НАДН убіхінон Q оксидоредуктаз?

А. I.

Б. II.

В. III.

Г. IV.

Д. V.

Який комплекс дихального ланцюга містить у своєму складі флавін, залізо-сірчані комплекси, більш як 40 поліпептидних ланцюгів, убіхінон Q?

А. I.

Б. II.

В. III.

Г. IV.

Д. V.

Який комплекс дихального ланцюга містить у своєму складі залізо в складі сірчаних комплексів та цитохромів b (I) і b (II)?

А. I.

Б. II.

В. III.

Г. IV.

Д. V.

Який комплекс дихального ланцюга називають дихальний фермент Варбурга?

А. I.

Б. II.

В. III.

Г. IV.

Д. V.

Ким запропонована ідея хеміосмотичного сполучення дихання тканин й окисного фосфорилювання?

А. Скулачевим В.

Б. Мітчелом П.

В. Бором Н.

Г. Андерсеном Х.

39. Кожний із чотирьох комплексів, що складають дихальний ланцюг, при переносі електронів не бере участь у:

А. Переносі протонів через мембрану, що сполучає.

Б. Формуванні електричного потенціалу.

В. Формуванні рН градієнта мітохондрій.

Г. Формуванні структури АТФ-синтази.

40. Комплекс II дихального ланцюга − це:

А. Сукцинат − убіхінон Q оксидоредуктаза.

Б. ФАД, цитохром b560, убіхінон Q.

В. Цитохром С.

Г. Залізо-сірчані комплекси.

Д. Q-Cyt оксидоредуктаза.

41. Хеміосмотичний принцип сполучення, який не реалізований у конструкціях комплексів дихального ланцюга − це:

А. Окислювально-відновна петля.

Б. Протонний насос.

В. Електронна помпа.

42. Три конвертовані форми енергії енергії в живих клітинах − це:

А. АТФ, АДФ. Р.

Б. АТФ, ГТФ, ЦТФ.

В. АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал.

Г. Протонний потенціал, АТФ, ГТФ.

Д. АТФ, АДФ, натрієвий потенціал.

43. Чи вірно твердження: АТФ постійно утворюється й споживається, а потому не є формою накопичення вільної енергії:

А. Так.

Б. Ні.

44. Високий потенціал переносу фосфатної групи у біологічних системах мають перераховані з'єднання, за винятком:

А. АТФ.

Б. Фосфату.

В. Фосфоенолпірувату.Г. Ацетил фосфату.

Д. Креатин фосфату.

В якому переноснику електронів реакційно здатна частина представлена ізоалаксановим кільцем?

А. НАД.

Б. НАДФ.

В. Цитохром с.

Г. Цитохром b.

Д. ФАД.

ТЕМА: ОБМІН ВУГЛЕВОДІВ

1. Основне призначення пентозофосфатного шляху:

А. Окислення глюкози.

Б. Утворення НАДФН, синтез пентозофосфатів.

В. Постачання субстратом для глюконеогенезу.

Г. Забезпечення ацетил-SKoA для біосинтезу жирних кислот і стеролів.

Д. Утворення лактату.

В яких тканинах більш активно протікає глюконеогенез?

А. Печінка.

Б. Коркова речовина наднирників.

В. Молочна залоза.

Г. Жирова тканина.

Д. Головний мозок.

Який компонент визначається в крові як один з критеріїв тяжкості захворювання і ефективності лікування цукрового діабету?

А. Глюкоза.

Б. Галактоза.

В. Фруктозамін.

Г. Ацетілгалактозамін.

Д. Фруктоза.


5327114731551227.html
5327172855463888.html
    PR.RU™